ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRACA.UA

Przed skorzystaniem z Witryny „praca.ua" przeczytaj uważnie ten dokument.

Otwarcie Strony „praca.ua" i otrzymywanie Usług świadczonych przez Praca, podczas rejestracji i uzyskiwania dostępu do Kwestionariusza Osobistego, a także klikając przycisk na Stronie potwierdzający zgodę, akceptujesz warunki określone w niniejszej Umowie i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami Umowy, przestań korzystać z tej Witryny i Usług świadczonych przez Praca.

1. W niniejszej Umowie używane są następujące pojęcia i terminy:

1.1 Użytkownik to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność cywilną zgodnie z obowiązującym prawem lub prawem kraju swojej lokalizacji, korzysta z Witryny i/lub ukończyła procedurę rejestracji na Witryna i otrzymuje usługi Praca.

1.2 Pracodawcy - osoby trzecie (osoby fizyczne i prawne), które publikują wiadomości informacyjne (publiczne w formie ogłoszeń i prywatne w formie zaproszeń) dotyczące wolnych miejsc pracy i warunków pracy, korzystają z funkcjonalności Serwisu w zakresie powiadamiania Użytkowników o zaproszeniach do pracy i nie są powiązani z Praca.

1.3 Kwestionariusz osobisty to indywidualna strona internetowa (profil) Użytkownika w Witrynie, do której Użytkownik uzyskuje dostęp w przypadku rejestracji, która wyświetla Dane Osobowe Użytkownika i inne informacje, i za pośrednictwem którego Użytkownik jest zarejestrowany może otrzymywać Usługi Praca, w tym przeglądać listę Pracodawców i wiadomości informacyjne od Pracodawców oraz składać podania o pracę. Dostęp do Profilu Osobistego Użytkownika przysługuje określonemu Użytkownikowi, administratorowi Serwisu oraz Pracodawcy w zakresie określonym przez administratora Serwisu oraz zgodnie z zasadami korzystania dla Pracodawców.

1.5 Dane osobowe - informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji Kwestionariusza Osobistego w Witrynie, a mianowicie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, płeć, informacje o kraju i miejscu pobytu, data urodzenia, obywatelstwo (w tym informacja o posiadaniu paszportu biometrycznego i wizy pracowniczej), informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym (kierunek działalności, umiejętności, ilość lat doświadczenia).

1.6 Usługi — wszystkie usługi informacyjne świadczone przez Praca za pośrednictwem Witryny.

1.7 Polityka prywatności jest integralną częścią Umowy, która określa procedurę gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika przez Praca, a także reguluje relacje między Użytkownikiem a Praca w zakresie Danych Osobowych; umieszczone w internecie pod adresem https://praca.ua/privacy-policy.

1.8 Witryna to witryna znajdująca się w Internecie pod adresem https://praca.ua/, w odniesieniu do których Praca posiada wszelkie prawa własności intelektualnej niezbędne do świadczenia Usług.

1.9 Umowa (Zasady użytkowania) - ten dokument dotyczący korzystania z Witryny, wszelkich zmian i dodatków do niej, a także Polityki prywatności, które razem stanowią umowę o stowarzyszeniu między Użytkownikiem i Praca zgodnie z art. 634 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

2. Opis Usług i procedura świadczenia Usług

2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest kolejność i cechy korzystania przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika, a także prawa i obowiązki Praca w stosunku do Użytkowników.

2.2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników, a Praca nie wymaga od Użytkowników żadnych opłat ani innych opłat za korzystanie z Serwisu. Praca może zmienić warunki korzystania z Serwisu oraz tryb świadczenia Usług, w tym świadczenia Usług dodatkowych, a także wprowadzić Usługi odpłatne lub opłaty za korzystanie z Serwisu.

2.3 Użytkownik rejestruje się w Witrynie i tworzy Kwestionariusz Osobisty, wprowadzając osobisty numer telefonu i kod przesłany mu w wiadomości na ten numer. Wypełnia również informacje w swoim Kwestionariuszu Osobistym, w tym pola obowiązkowe. Utworzenie Kwestionariusza Osobistego umożliwia Użytkownikowi przesyłanie wniosków w odpowiedzi na wiadomości informacyjne od Pracodawców, otrzymywanie zaproszeń od Pracodawców, komunikowanie się z nimi w ramach Witryny i poza nią, a także korzystanie z innych funkcji i Usług Witryny.

2.4 Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Praca świadczy Usługi, które obejmują:

St
 • tworzenie przez Użytkownika Kwestionariusza Osobistego z zapewnieniem dostępu do tych informacji Pracodawcom;
 • zapewnienie dostępu do bazy ogłoszeń informacyjnych Pracodawców;
 • zapewnienie dostępu do bazy Pracodawców;
 • wysyłanie próśb przez Użytkowników dotyczących wiadomości informacyjnych od Pracodawców;
 • udzielanie informacji o danych kontaktowych Pracodawców w przypadku zaproszenia Użytkownika do dalszej współpracy z Pracodawcą;
 • wysyłanie wiadomości informacyjnych od Pracodawców oraz innych wiadomości informacyjnych (w tym między innymi w związku z jakąkolwiek zmianą w Serwisie, dotyczącą aplikacji Użytkownika i Kwestionariusza Osobistego) z Praca na numer telefonu Użytkownika i/lub e- e-mail, jeśli został określony przez Użytkownika.
 • St

  3. Obowiązki Użytkownika

  3.1 Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego korzystania z Witryny i korzystania z Usług, aby nie naruszać praw innych Użytkowników, Pracodawców, osób trzecich oraz Pracy, w tym praw własności intelektualnej.

  3.2 Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa swojego Kwestionariusza Osobistego, aby nie zezwalać na dostęp do niego osobom postronnym.

  3.3 Użytkownik jest zobowiązany nie naruszać integralności Witryny, zakłócać jej normalnego działania, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego Witryny, uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do Profili osobistych innych Użytkowników, instalować złośliwe oprogramowanie kodu programu w polach wejściowych Witryny, w celu uruchamiania automatycznych programów zakłócających dostęp do funkcjonalności Witryny innym osobom, gromadzenia, przechowywania i/lub przetwarzania informacji z Witryny (w tym danych o innych Użytkownikach), w tym poprzez wykorzystanie danych rozbiór gramatyczny zdania.

  3.4 Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i jasnych informacji w swoim Kwestionariuszu Osobistym. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych informacji, a także informacji o innej osobie niebędącej Użytkownikiem.

  3.5 Użytkownik zobowiązuje się do posiadania tylko jednego Kwestionariusza Osobistego. Umowa zabrania Użytkownikom tworzenia więcej niż jednego Kwestionariusza Osobistego.

  4. Odpowiedzialność Praca

  4.1 Praca odpowiada za terminowe i prawidłowe świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu oraz administrowanie Serwisem. Praca zobowiązuje się do prawidłowego powiadamiania Użytkowników o zmianach warunków korzystania z Serwisu i świadczenia Usług przewidzianych w punkcie 2.2 niniejszej Umowy poprzez wysyłanie wiadomości na numer telefonu podany w Profilu Osobowym i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli takie zostało określone przez Użytkownika.

  4.2 Praca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Pracodawców w Serwisie oraz informacje, które Użytkownicy wskazują w Kwestionariuszu Osobistym lub w wiadomościach do Pracodawców. Praca świadczy wyłącznie usługi informacyjne w zakresie publikacji wiadomości informacyjnych o zatrudnieniu od Pracodawców, zapewnia komunikację między Użytkownikiem a Pracodawcą i nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących jakości pracy i warunków zatrudnienia na miejscu.

  4.3 Praca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, szkody lub straty, które mogą być spowodowane korzystaniem z Witryny.

  4.4 Praca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wolny od błędów i przy maksymalnym bezpieczeństwie, ale nie może zagwarantować całkowitego braku błędów, awarii i usterek w działaniu Serwisu, jak również jego ciągłej przydatności do celów korzystania z Serwisu. zdefiniowane w Umowie.

  5. Prawa Pracy

  5.1 Praca ma prawo do zmiany Serwisu według własnego uznania.

  5.2 Praca ma prawo do zmiany ogłoszeń informacyjnych bez uprzedzenia.

  5.3 Praca ma prawo do redagowania lub usuwania materiałów publikowanych przez Użytkownika lub Pracodawcę w Serwisie, jeżeli nie są one zgodne z warunkami niniejszej Umowy, wyrządzają szkodę Praca lub osobom trzecim oraz według własnego uznania bez podania powód. Użytkownik przenosi również na Praca wyłączne prawa majątkowe do wszelkich materiałów fotograficznych, wideo i tekstowych, które Użytkownik umieszcza w Serwisie.

  6. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

  6.1 Praca dokłada wszelkich starań, aby zachować maksymalną poufność wszelkich zastrzeżonych informacji publikowanych w Witrynie.

  6.2 Praca gwarantuje, że wszystkie Dane Osobowe Użytkownika będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane w bazie Praca zgodnie z przepisami Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”. Praca dołoży również starań, aby wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z przepisami innych obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik z kolei wyraża zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie i przetwarzanie takich Danych osobowych wyłącznie w ramach świadczenia Usług Praca.

  6.3 Procedura zbierania danych osobowych, ich przekazywania stronom trzecim, przechowywania i innych informacji dotyczących postępowania z danymi osobowymi jest zawarta w Polityce prywatności.

  7. Prawa własności intelektualnej

  7.1 Wszystkie elementy Serwisu oraz Serwis jako całość należą do Praca na podstawie licencji i są chronione przepisami prawa z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  7.2 Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wszystkie treści, materiały (obiekty) dostępne w Witrynie są chronione, w tym między innymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi. Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek obiektów bez pisemnej zgody Praca jest surowo zabronione.

  7.3 Użytkownicy i wszelkie inne strony trzecie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej dotyczących obiektów zamieszczonych w Witrynie. Korzystanie z praw własności intelektualnej Praca do jakichkolwiek celów, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie, jest surowo zabronione.

  8. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

  8.1 Wszelkie spory między Użytkownikiem a Praca podczas wykonywania niniejszej Umowy muszą być rozstrzygane w drodze negocjacji.

  8.2 W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia i rozwiązania takiego sporu w drodze negocjacji w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, spór taki zostanie skierowany do właściwego sądu Ukrainy zgodnie z obowiązującym prawem.< /p>

  8.3 Prawem właściwym dla celów niniejszej Umowy, a także stosunków prawnych powstałych w związku z jej zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem jest prawo Ukrainy.

  9. Postanowienia końcowe

  9.1 Praca zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany, uzupełnienia i wyłączenia postanowień Umowy.

  9.2 Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Witrynie, chyba że w nowej wersji Umowy określono inaczej.

  9.3 Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, zaprzestając korzystania z Witryny i korzystania z Usług Praca.

  9.4 Praca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie poprzez uprzednie powiadomienie Użytkowników poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail, na numer telefonu komórkowego wskazany przez Użytkowników podczas rejestracji, a także za pomocą wiadomości w Serwisie , w szczególności w Kwestionariuszu Osobistym.

  9.5 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji niniejszej Umowy, komunikacji dotyczącej świadczenia Usług, prosimy o kontakt na adres e-mail info@praca. ua< /a>.