POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY „PRACA.UA”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przed skorzystaniem z Witryny prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności („Polityka”), ponieważ wpływa ona na Twoje prawa i obowiązki. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Warunków użytkowania (Umowy) Witryny „praca.ua", dostępny pod linkiem https://praca.ua/rules . Dlatego, jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką, nie korzystaj z Witryny lub przestań z niej korzystać.

1.2 Pojęcia i terminy zawarte w niniejszej Polityce są używane w znaczeniu pojęć zdefiniowanych w Sekcji 1 Warunków użytkowania, chyba że niniejsza Polityka stanowi inaczej.

1.3 Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w celu poinformowania Użytkowników o procedurze gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, a mianowicie Danych Osobowych, które przekazujesz do Praca i Pracodawców za pomocą strony internetowej „praca.ua".

1.4 Podając swój numer telefonu, klikając przycisk zgody w Serwisie i rejestrując Kwestionariusz Osobowy w Serwisie, wyrażasz zgodę na przekazanie lub dalsze przetwarzanie i przechowywanie przez Praca Twoich Danych Osobowych uzyskanych z Kwestionariusza Osobowego, a także inne dane, które można uzyskać dodatkowo podczas korzystania z Serwisu.

1.5 Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie czynności i/lub zestaw czynności, które są związane z gromadzeniem, rejestracją, gromadzeniem, przechowywaniem, adaptacją, zmianą, odnawianiem, użytkowaniem i rozpowszechnianiem (realizacja, przekazywanie), usuwaniem (niszczeniem) dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności Witryny.

1.6 Praca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie.

2. Dane zbierane przez Praca

2.1 Praca może gromadzić i przetwarzać następujące dane dotyczące Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie:

St
 • informacje wymagane podczas rejestracji w celu otrzymywania Usług w Witrynie, a mianowicie numer telefonu, a w przypadku subskrypcji biuletynów od Pracodawców, adres e-mail i numer telefonu zarejestrowany w takich komunikatorach jak Telegram, WhatsApp, Viber;
 • informacje niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Usług Serwisu, które wypełnia Kwestionariusz Osobisty (imię i nazwisko, obywatelstwo, płeć, specjalność, umiejętności, doświadczenie zawodowe i staż pracy, kraj i rozliczenie faktycznego pobytu, dostępność paszportu biometrycznego oraz wiza, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, poziom znajomości języków obcych, informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym (kierunek działalności, umiejętności, ilość lat doświadczenia), dostępność doświadczenia zawodowego za granicą (poza Ukrainą ), data od której jestem gotowa do zatrudnienia, notatka o szukaniu pracy bezpośrednio dla siebie lub dla małżeństwa, dla zespołu, możliwość przeniesienia się do innej miejscowości (jednostka terytorialna), posiadanie prawa jazdy określona kategoria i obecność świadectw kwalifikacyjnych;
 • zdjęcie, wideo;
 • posiadanie kont na Facebooku i Google.
 • St 2.2. Praca może gromadzić i przetwarzać następujące dane o Użytkowniku, które zbierane są automatycznie:

  St
 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, informacje dotyczące urządzeń, z których korzysta Użytkownik oraz sieci, z którymi łączy się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Może to obejmować informacje takie jak: adres IP, lokalizacja, dane logowania do konta, typ i wersja przeglądarki, typ i typ wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma, informacje o odwiedzinach, w tym adresy routingu adresów URL na, przez lub z Witryny, wakaty wyszukiwane lub przeglądane przez Użytkownika, liczba zapytań wysłanych przez Użytkownika w odpowiedzi na wiadomości informacyjne, liczba odpowiedzi Pracodawców na zapytania Użytkownika, błędy ładowania, długość wizyt na niektórych stronach, interakcja ze stronami lub dowolny telefon numer, z którego dzwoniono do naszego centrum pomocy technicznej; informacje te są gromadzone przy użyciu różnych technologii, w tym plików cookie;
 • informacje statystyczne, w tym usystematyzowanie danych z Ankiet osobowych na potrzeby badania bazy Użytkowników, trendów rozwojowych, celów marketingowych, a także publikowanie takich informacji w ogólnodostępnej formie w formie uogólnionej.
 • St

  Taka informacja ma status danych osobowych tylko wtedy, gdy bezpośrednio pozwala na identyfikację Użytkownika.

  3. Wykorzystanie danych osobowych

  3.1 Praca wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

  St
 • świadczenia Usług za pośrednictwem Witryny zgodnie z Warunkami użytkowania;
 • ocena, analiza i doskonalenie Usług;
 • ułatwienie korzystania z Witryny dla Użytkowników;
 • skuteczne administrowanie Witryną;
 • informowanie innych Użytkowników i potencjalnych klientów o liście usług i aktualizacji.
 • St

  4. Ujawnianie i rozpowszechnianie danych osobowych

  4.1 Praca nie przekazuje Danych Osobowych osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą Użytkownika lub na warunkach określonych w niniejszej Polityce.

  4.2 Biorąc pod uwagę cechy Witryny, niektóre strony trzecie mogą uzyskać dostęp do niektórych lub wszystkich Danych osobowych, w szczególności:

  Kategoria 1

  St
 • Pracodawcy, którzy zamieszczają wiadomości informacyjne w Witrynie w celu uzgodnienia dalszej współpracy z Użytkownikami poza Witryną;
 • serwisy, z którymi Praca współpracuje (witryny partnerskie) w celu zamieszczania materiałów związanych z Serwisem i Usługami (w tym m.in. w celach reklamowych, prowadzenia badań rynkowych, zamieszczania materiałów dziennikarskich).
 • St

  Te podmioty uzyskują dostęp do danych osobowych, ponieważ odpowiada to celowi Witryny. Dostęp do Danych Osobowych odbywa się w zakresie określonym przez administratora Serwisu oraz zgodnie z regulaminami korzystania dla Pracodawców oraz odpowiednich serwisów, z którymi współpracuje Praca. Praca nie odpowiada za ochronę Danych Osobowych, które zostały ujawnione tym podmiotom poza funkcjonalnością Serwisu lub zostały dobrowolnie ujawnione tym podmiotom przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Serwisu. Procedura gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych przez te podmioty poza Witryną odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich Politykach prywatności lub innych dokumentach regulacyjnych takich podmiotów.

  Kategoria 2

  St
 • Google Inc. za pośrednictwem usługi Google Analytics, która analizuje statystyki odwiedzin Witryny;
 • Facebook Inc. za pośrednictwem usługi Piksel Facebooka, która analizuje informacje z określonej Witryny w celu tworzenia ukierunkowanej reklamy;
 • St

  Chociaż te usługi otrzymują zagregowane informacje, których nie można uznać za Dane Osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów, ze względu na techniczną możliwość badania i analizy takich danych, Praca nie odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie otrzymanych Danych Osobowych przez te osoby trzecie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób te strony trzecie wykorzystują dane, zapoznaj się z odpowiednimi Politykami prywatności takich stron trzecich.

  4.3 Praca ma obowiązek egzekwowania i przestrzegania prawa i dlatego może ujawniać Dane Osobowe bez powiadomienia w niektórych przypadkach, w szczególności jeśli:

  St
 • Praca uważa takie ujawnienie za konieczne i uzasadnione w celu przestrzegania prawa, procesu prawnego, przeprowadzenia dochodzenia lub na żądanie władz publicznych;
 • takie Dane Osobowe są ujawniane w odpowiedzi na skargi, w celu ochrony przed oszustwem, nadużyciem, niewłaściwym lub nielegalnym korzystaniem z Witryny.
 • St

  Jednocześnie Dane Osobowe będą ujawniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia niezbędnego celu prawnego.

  5. Zmiana i usuwanie danych osobowych

  5.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić Dane Osobowe poprzez ustawienia Kwestionariusza Osobowego.

  5.2 Użytkownik może wysłać do administratora Serwisu żądanie zmiany, poprawienia lub usunięcia nieaktualnych lub nieprawdziwych informacji na jego temat, które zostały zamieszczone w Serwisie, a administrator Serwisu jest zobowiązany do rozpatrzenia takiego żądania w ciągu 72 godzin od momentu paragon fiskalny.

  5.3 Na żądanie Użytkownika Administrator Serwisu jest zobowiązany do usunięcia wszystkich Danych Osobowych Użytkownika, do których uzyskał dostęp w związku ze świadczeniem Usług takiemu Użytkownikowi, jak również do całkowitego i nieodwołalnego usunięcia Profilu Osobowego Użytkownika w Witrynie.

  6 Ochrona i okres przechowywania Danych Osobowych

  6.1 Praca gwarantuje, że wszystkie Dane Osobowe Użytkowników udostępnione Praca w związku ze świadczeniem Usług będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

  6.2 Praca dołoży również starań, aby wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z postanowieniami innych obowiązujących przepisów prawa.

  6.3 Domyślnie Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tych danych określonych w punkcie 3.1 niniejszej Polityki, ale nie krócej niż 10 (dziesięć) lat. Dane osobowe są niszczone po upływie okresu przechowywania lub w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

  7. Odpowiedzialny administrator Witryny i opinie

  7.1 Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych w Praca jest administrator Serwisu.

  7.2 W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub próśb dotyczących Danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem Witryny pod adresem [email protected].

  stary stary